5 lời nhắn gửi đến du khách Trước khi đến Bạch mã, bạn nên đặt trước các dịch vụ và đem theo áo ấm và giày đế thâp; Xe máy hoặc ô tô trên 16 chổ ngồi không được phép lên đỉnh Bạch Mã; Không nên mong đợi ở Bạch Mã có những khách sạn sang trọng, sàn nhảy, quán karaoke hay những món ăn, quà lưu niệm có nguồn gốc từ động vật rừng; Bạn có thể bị phạt tiền nếu xả rác, nhổ cây, bẻ cành hay vi phạm các quy định cấm khác khi ở Bạch Mã; Chúng tôi rất biết ơn nếu bạn lưu ý các biển chỉ dẫn, nội quy tham quan và giúp chúng tôi thực hiện những điều đó (07.02.2021) *** 

Phòng Tổ chức hành chính

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của phòng Tổ chức hành chính thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, cán bộ, các chế độ chính sách và công tác nội vụ của Vườn.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ

- Đề xuất, trình Giám đốc quy định về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Vườn.

- Xây dựng và trình Giám đốc về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ theo phân cấp của Tổng cục Lâm nghiệp. Theo dõi công tác cán bộ, thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và lao động hàng năm theo phân cấp quản lý của Tổng cục Lâm nghiệp và quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Giám đốc và hướng dẫn công tác thi tuyển, xét tuyển, nâng ngạch cán bộ công chức, viên chức và lao động. Tham mưu cho Giám đốc giải quyết chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ công chức, viên chức và lao động. Tham gia các hội đồng: lương, khen thưởng, kỷ luật của Vườn.

- Theo dõi, quản lý, tổng hợp hồ sơ nhân sự và các hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức, lao động, tiền lương. Tổng hợp báo cáo, thống kê về tổ chức, cán bộ, lao động, đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo quy định.

- Giúp Giám đốc thực hiện nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  theo quy định.

- Thực hiện công tác bảo mật hồ sơ lưu trữ.

2.2. Nhiệm vụ công tác hành chính, quản trị

- Đề xuất chương trình, kế hoạch công tác của Vườn, triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện; cập nhật, tổng hợp thông tin và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời với Giám đốc.

- Định kỳ tổng hợp, viết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vườn và các báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc.

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, trình Giám đốc ban hành các Quyết định, Nội quy, Quy chế và các văn bản nội bộ; theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo Giám đốc về tình hình thực hiện của các đơn vị thuộc Vườn.

- Thực hiện lễ tân, khánh tiết, tiếp khách, chỉ dẫn khách đến làm việc với Vườn; tổ chức các cuộc họp định kỳ của Vườn.

- Tổ chức thực hiện các công việc về hành chính, văn thư lưu trữ, thông tin của Vườn theo quy định; quản lý con dấu của các đơn vị thuộc Vườn theo quy định.

- Quản lý, theo dõi việc cung cấp điện, nước và kiểm tra đôn đốc việc chấp hành quy chế tiết kiệm điện, nước.

- Triển khai và đôn đốc, kiểm tra công tác y tế, vệ sinh môi trường trong Vườn.

- Tổ chức, sắp xếp phòng làm việc để phục vụ tốt cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động làm việc; đề xuất kế hoạch sửa chữa các công trình xây dựng.

- Tổ chức, thực hiện công tác an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

- Phối hợp các bộ phận liên quan tổ chức mua sắm tài sản, trang thiết bị; xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình; theo dõi, quản lý các tài sản, trang thiết bị, hồ sơ đất đai của các trụ sở làm việc của đơn vị; quản lý trực tiếp các xe ô tô, xe máy công vụ theo sự phân công của Giám đốc.

3. Cơ cấu tổ chức

 - Phòng Tổ chức, Hành chính có: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các viên chức thực hiện các chuyên môn, nghiệp vụ; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Vườn bổ nhiệm, bổ -nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

- Trưởng phòng điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về hoạt động của Phòng; bố trí, phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bảng mô tả vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao; Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Biên chế của phòng Tổ chức, Hành chính là: 10 Biên chế ( có quy chế làm việc và bảng mô tả vị trí kèm theo).