5 lời nhắn gửi đến du khách Trước khi đến Bạch mã, bạn nên đặt trước các dịch vụ và đem theo áo ấm và giày đế thâp; Xe máy hoặc ô tô trên 16 chổ ngồi không được phép lên đỉnh Bạch Mã; Không nên mong đợi ở Bạch Mã có những khách sạn sang trọng, sàn nhảy, quán karaoke hay những món ăn, quà lưu niệm có nguồn gốc từ động vật rừng; Bạn có thể bị phạt tiền nếu xả rác, nhổ cây, bẻ cành hay vi phạm các quy định cấm khác khi ở Bạch Mã; Chúng tôi rất biết ơn nếu bạn lưu ý các biển chỉ dẫn, nội quy tham quan và giúp chúng tôi thực hiện những điều đó (07.02.2021) *** 

Phòng Kế hoạch tài chính

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của phòng Kế hoạch tài chính thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã
 

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc về công tác kế hoạch, tài chính của Vườn.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác kế hoạch

- Xây dựng Tổng dự toán của Vườn, phối hợp tham gia xây dựng các dự án và đề xuất với Giám đốc  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm, triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

-  Tổ chức thực hiện kế hoạch năm, kiểm tra và báo cáo tiến độ thực hiện và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiến độ

2.2. Công tác quản lý công trình xây dựng cơ bản:

- Xây dựng hợp đồng thiết kế, lập dự toán cho các hạng mục công trình đã duyệt trong năm kế hoạch.

- Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, xác nhận khối lượng thi công các hạng mục công trình trong năm kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

- Báo cáo kết quả thẹc hiện cho các đơn vị, cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. 3. Công tác kế toán, thống kê

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, thống kê theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán;

 - Kiểm tra và giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp. thanh  toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

- Hướng dẫn và kiểm tra công tác kế toán của các đơn vị thuộc Vườn.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ nhu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

- Lập báo cáo tài chính, thống kê, quyết toán theo quy định.

- Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức độ hợp lý và hợp pháp của chứng từ kế toán.

- quản lý công tác kho, quỹ của Vườn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

3. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Kế hoạch, Tài chính gồm có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng (hay phụ trách kế toán) và các viên chức thực hiện các chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Vườn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

- Trưởng phòng điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về hoạt động của Phòng; bố trí, phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bảng mô tả vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao; Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Kế toán trưởng (hay phụ trách kế toán) do Tổng cục trưởng tổng cục Lâm nghiệp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động kế toán, tài chính của Vườn.

- Viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Biên chế của phòng Kế hoạch - Tài chính là: 06 Biên chế (thực hiện theo quy chế làm việc và bảng mô tả vị trí việc làm).