Dự báo thời tiết Bạch Mã

 Dự báo thời tiết tại Bạch Mã ngày 17/09/2019

-Trời mắng nhẹ,  nhiệt độ khoảng 26oC- 32oC