Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Vườn quốc gia Bạch Mã là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, có chức năng quản lý bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ môi trường rừng và du ...

Chi tiết

Ban giám đốc
Ban giám đốc

Thông tin giới thiệu về Ban giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, về chức năng, nhiệm vụ

Chi tiết

Phòng Tổ chức hành chính
Phòng Tổ chức hành chính

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của phòng Tổ chức hành chính thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Chi tiết

Phòng Kế hoạch tài chính
Phòng Kế hoạch tài chính

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của phòng Kế hoạch tài chính thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Chi tiết

Hạt kiểm lâm
Hạt kiểm lâm

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Hạt kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Chi tiết